KULLANICI SÖZLEŞMESİ

İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesi’nde yer alan diğer kurallar Bilinka.com tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesi’nin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir.

1-GİRİŞ 

 • Kullanıcı’nın, Web Sitesi üzerinden üyelik çeşitlerine ait tercihine bağlı profil oluştururken işbu sözleşmeyi onayladığı veya websitesi’nden yararlanmaya başladığı andan itibaren sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen websitesini ve bu kanal ile sunulan hizmetleri kullanmayınız.
 • Bilinka.com aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla sözleşmeyi kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da revize etme hakkına sahiptir. 
 • Bilinka.com, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Websitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel sözleşme, Websitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Websitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

2-KULLANIM ŞARTLARI 

 • Bilinka.com yalnızca bir platformdur, Websitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Bilinka.com aracı hizmet sağlayıcısıdır. Bu sebeple kullanıcı olarak bulunan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.
 • Websitesi’ne üyelik ücretsizdir. Üyeler, tek bir üye hesabı üzerinden üyelik modellerine ve tercihlerine uyan paketlerden satın almak kaydıyla birden fazla hizmet talebi gönderebilir ve ilan verebilirler. Şifrenin belirlenmesi ve korunması üyenin kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır.
 • Üye, hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan sorumludur. Bilinka.com bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için aynen rücu hakkına sahiptir.
 • Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.
 • Üyelik modeli farketmeksizin kullanıcının Bilinka.com’a ödemesi gereken herhangi bir tutar bulunuyorsa bu tutarı ödemeden hesabı silinemez.

3-ÖDEME VE HİZMET SORUMLULUĞU

 • Online Ödeme Sistemi’ne Bilinka.com’un iş birliği yaptığı ödeme kuruluşunun aracı olduğu hallerde; ödeme kuruluşu ile Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasındaki ilişki Bilinka.com’dan bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir.
 • Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde Bilinka.com yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.
 • Bilinka.com’un hizmet alan ile hizmet veren arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bilinka.com, hizmet alan ve hizmet veren arasında uyum olacağını veya hizmet alan’ın bölgesinde, hizmet alan’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir hizmet veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez. Hizmet alanlar, hizmet veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar. 
 • Web Sitesi aracılığı ile hizmet verenler’den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk hizmet verenlere aittir. Bilinka.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
 • Bilinka.com, gerekli gördüğü takdirde Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla üyeler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı hizmet veren’leri kullanıcılar tarafından çokça beğenilmiş, tercih/tavsiye edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, Bilinka.com’un vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.
 • Bilinka.com, hizmet veren ve hizmet alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, hizmet veren’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda hizmet alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan Bilinka.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Bilinka.com, hizmet verenlerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.
 • Bilinka.com, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, hizmet verenlerin sağladığı hizmetlerin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ancak, hizmet verenlerin ağır ihmal veya kusuru nedeniyle hizmet alanları ve 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin Bilinka.com’a yönelmesi halinde, tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretleri için hizmet verene rücu etme hakkını saklı tutmaktadır.
 • Hizmet veren tarafından meslek profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu hizmet veren tarafından taahhüt edilmektedir, Bilinka.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
 • Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk hizmet verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk hizmet veren’e aittir.Bilinka.com’un ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü hizmet verenlere aittir.
 • Hizmet veren ile hizmet alan arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. Bilinka.com tarafından işletilen websitesi’nde listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, Bilinka.com, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.
 • Hizmet alan ve hizmet veren, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5(c) ve 5(f) maddelerine göre, hizmet alan ve hizmet verenlerin kişisel verilerinin işlenmesi ve sadece sözleşme tarafları arasında paylaşılması, açık rıza alınmasını gerektirmemektedir.

4-GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 • Kullanıcılar, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.
 • Kullanıcılar birbiriyle ya da Bilinka.com ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, onur kırıcı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal & terörist faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici, cinsel taciz oluşturan ve iftiracı nitelikte davranışlar sergileyemez, bu yönde içerikler kullanamaz. Aksi bir durum kullanıcının haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.
 • Üyelik modeli farketmeksizin tüm kullanıcılar hakkında, hizmetin öncesi, hizmetin görülmesi ve hizmet sonrasında, herhangi bir suç oluşturan davranışlardan dolayı bir soruşturma açılırsa veya yargılama yapılırsa, Bilinka.com elindeki tüm bilgi ve belgeleri talep üzerine ilgili yargı makamlarıyla paylaşacaktır.
 • Kullanıcılar kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte dönütte bulunamaz, bir başkasının iş ürünleri, markası, ticari ünvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz.
 • Kullanıcıların işbu sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat kullanıcılara aittir.

5- BİLİNKA.COM’UN YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Bilinka.com veya iş birliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle Bilinka.com’un kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Bilinka.com, Websitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Bilinka.com, söz konusu bilgilerle kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Bilinka.com’un gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
 • Bilinka.com kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [info@bilinka.com] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.
 • Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde Bilinka.com, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, Bilinka.com kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.
 • Kullanıcılardan hizmet vere’e ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, Bilinka.com tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. Bilinka.com’un söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. Bilinka.com, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Websitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.
 • Websitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Bilinka.com dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, websitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.
 • Hizmet veren ve hizmet alan, Websitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı Yasa’nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, Bilinka.com tarafından yayınlanmış olması hizmet veren ve hizmet alanın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.
 • Bilinka.com hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.
 • Bilinka.com, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.
 • Bilinka.com üyelerin işbu sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Websitesi’ni kullanmaktan ve üyelik haklarına erişimden men edebilir, üyeliği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak Bilinka.com’da e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçilmiştir. E-fatura kullanıcısı olmayan kullanıcıların e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde kullanıcıların mail adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir.
 • Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece,Bilinka.com, Websitesi ya da websitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Websitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.
 • Bilinka.com koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
 • Bilinka.com 3. kişilerin Websitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir hizmet verenin verdiği hizmetlerden veya hizmet alanın, hizmet verene ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.

6-TELİF HAKKI POLİTİKASI

 • Websitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Bilinka.com, Websitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcının kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.
 • Tasarımda ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Bilinka.com’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.
 • Bilinka.com’a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Bilinka.com’a aittir. Bilinka.com söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. Bilinka.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

7-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME 

 • İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.
 • Taraflar, işbu sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

8-BİLGİLERİN SAKLANMASI VE DELİL SÖZLEŞMESİ 

 • Bilinka.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.
 • Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Bilinka.com’un sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.
 • Herhangi bir uyuşmazlıkta, uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları HMK’nın 199. Maddesi gereği belge niteliğindedir.

9-SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ 

 • Kullanıcıların işbu sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucunda oluşacak durumlarda, kullanıcılar Bilinka.com’un ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zararı karşılamakla sorumludur. Bilinka.com sözleşmenin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu sözleşmeden doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir, sözleşmeyi askıya alabilir, geçici olarak sınırlandırabilir veya diğer yaptırımları uygulayabilir.
 • Taraflar işbu sözleşmeyi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşmenin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez. Bu Sözleşme Websitesi kullanılmaya devam edildiği ve kullanıcılara Bilinka.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

 

info@bilinka.com Bilinka.com